Research Infrastructure Service

שירותים לחוקרים במסגרת הקרן הלאומית למדע

בהמשך לדיונים שהתקיימו בוועדת התשתיות של ות״ת, עומד להיפתח בקרן הלאומית למדע ערוץ מימון חדש לתמיכה בהנגשת תשתיות מחקר על-מוסדיות, הממוקמות באוניברסיטאות בארץ לכלל קהיליית החוקרים באקדמיה.

איפיון תשתיות המחקר אשר על בסיסו ניתן להפנות אליהן משתמשים מבין הזוכים במענקים אלו, כולל את כל הקריטריונים הבאים:
1. השרות ניתן במסגרת יחידות תשתיות ושרותים מוסדיים, או פקולטאיים, מחלקתיים, בין- מחלקתיים וכיו"ב, כאשר תפעול ותחזוקת הציוד הינם באחריות הגוף המפעיל ולא ביחידות המחקר של חוקר או מספר חוקרים.
2. השרות פתוח לפחות ב- 10% מהקיבולת למשתמשים ממוסדות אחרים.
3. מידע על השרות ודרך הרישום לקבלת שרות נגישים באתר פתוח לכל.
4. השרות מתומחר על פי כללי המוסד. התמחור אחיד לכל החוקרים הפונים, אך תקורה תגבה ממשתמשים חיצוניים.
5. גישה לשירות מותנית בהתאמה אקדמית של השרות המבוקש לשירותים הניתנים במרכז התשתיות, ובעמידה בכללים הנהוגים ביחידות השרות (אישורים אתיים, בטיחות וכו').
6. לשם הבהרה, ציוד מוסדי יכלול גם ציוד מחשוב מתקדם HPC .
7. המימון המשלים (מטשינג) המצוין בגובה 25% יכול להיות מכוסה על ידי החוקר, בכלל זה גם ממענק ה ISF שבגינו יינתן מענק הנגשה.

לקבלת מידע על המרכזים והשירותים שמשתתפים (רשימת המרכזים השונים).

לקוחות או חוקרים המעוניינים להשתמש במרכזי השירות של אוניברסיטת בר-אילן מוזמנים לפנות אלינו כדי לקבל פרטים נוספים על תהליך ההתקשרות.

בנושאים הקשורים למחקר והתאמת המכשיר – נא ליצור קשר עם המנהל של מרכז השירות או אחראי מכשיר ספציפי.

בנושאים של פתיחת תיק לקוח, הסכמים והזמנות נא לפנות לביראד.

BIRAD facilitates the establishment of scientific service contracts, in which members of the industrial community can take advantage of the Universitys outstanding knowledge base and technical infrastructure.  By sparing businesses the expense of acquiring certain specialized equipment, techniques, etc., BIRADs scientific service division provides cost-effective outsourced services to benefit the business sector.

Along with access to state-of-the-art facilities for life science, chemistry nanotechnology and other fields of research, service contracts provide clients with expert guidance on client-initiated studies from PhD-level technicians, who assist in experiment design and execution, as well as data analysis.

BIRADs scientific service division assists Industrial partners to find the right scientific service and contracts

For more Information:
Dr. Iris Haas
VP Business Development
[email protected]

BIRAD - Research and Development Co. Ltd